Regulamin SERWISU - FOURMED PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

REGULAMIN SERWISU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ FOURMED

 

§ 1   Warunki wstępne

 

 1. Niniejszy dokument stanowi Ogólne warunki użytkowania serwisu internetowego www.fourmed.pl zwanego w dalszej części Regulamin „Serwisu” FOURMED przychodnia specjalistyczna, który jest udostępniany w Internecie przez FOURMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Użytkowanie Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody przez Użytkownika na wszelkie zasady, warunki, ostrzeżenia i inne przewidziane prawem przepisy zawarte w tym dokumencie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zapisów niniejszego Regulaminu, bądź w jakikolwiek sposób treści zawarte na stronach Serwisu godzą uczucia bądź przekonania Użytkownika, prosimy opuścić Serwis.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne.
 4. Właściciel w każdej chwili, z przyczyn zewnętrznych, będących poza jego kontrolą, w przypadku awarii systemów informatycznych zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostępu do Serwisu.
 5. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów lub usług znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Jakiekolwiek odniesienia (linki przekierowujące) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Właściciela Serwisu do ich użytkowania przez Użytkowników Serwisu.

 

§ 2   Właściciel Serwisu

 

 1. Właścicielem Serwisu jest „FOURMED” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, 05-300 w Mińsku Mazowieckim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000450546, REGON 146541889, NIP 8222344678.
 2. Serwis i jego całkowita zawartość jest własnością FOURMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i podlega ochronie zgodnie z właściwym obowiązującym prawem, w szczególności prawem cywilnym, prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Wszelkie użycie ograniczone jest tylko i wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Użytkownik nie ma prawa modyfikowania, kopiowania, przekazywania oraz udostępniania materiałów zawartych na stronach Serwisu, z wyjątkiem sytuacji gdy Właściciel Serwisu sam je udostępni lub udostępni je na podstawie odrębnych, pisemnych zezwoleń regulowanych stosowną umową.

 

§ 3   Użytkownik Serwisu

 

Użytkownikiem Serwisu FOURMED przychodnia specjalistyczna jest każda osoba korzystająca z zasobów strony internetowej www.fourmed.pl za pośrednictwem komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, telefonu komórkowego mającego połączenie z Internetem oraz każdego innego środka pozwalającego na przekazywanie jej treści.

 

§ 4   Rejestracja

 

Użytkownik chcąc korzystać z zasobów Serwisu nie ma obowiązku dokonywania rejestracji na stronie internetowej www.fourmed.pl i przekazywania jakichkolwiek danych osobowych Właścicielowi Serwisu.

 

§ 5   Warunki użytkowania

 

 1. Warunki użytkowania Serwisu mogą się zmienić, jednak zawsze obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem http://www.fourmed.pl/regulamin strony.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w sposób pośredni lub bezpośredni za informacje lub oferowane usługi, z wyjątkiem tych, które ma obowiązek zagwarantować na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki, szkody i krzywdy Użytkownika mogące być następstwem dostępu do Serwisu www.fourmed.pl, oraz wszelkich zmian, które mogą następować w dowolnym momencie i bez konieczności wcześniejszego powiadamiana Użytkowników.
 4. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań aby prezentowane w Serwisie informacje były zgodne z prawdą, jednak w żaden sposób nie może gwarantować ich poprawności, dokładności i kompletności.

 

§ 6   Ochrona danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych w zakresie danych użytkownika gromadzonych za pomocą plików cookies w celach profilowania, administratorem danych osobowych są FOURMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Świętokrzyska 30, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Za zgodą Użytkownika administator będzie wykorzystywać pliki cookies w celach marketingu, poprzez wyświetlanie Użytkownikowi Produktów i usług na podstawie powstałego profilu Użytkownika.
Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r.
Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz plikach cookies dostępna jest na podstronie serwisu http://www.fourmed.pl/Polityka prywatności.

 

§ 7   Regulacje dotyczące zdrowia i porad udzielonych przez lekarzy ekspertów

 

 1. Właściciel Serwisu zastrzega, że udzielane informacje z uwagi na ich świadczenie za pośrednictwem Serwisu nie zastąpią rzeczywistej wizyty lekarskiej, podczas której przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad, pełna diagnostyka oraz prowadzona jest dokumentacja lekarska. Udzielone informacje stanowią jedynie informację niewiążącą dla Użytkownika i informacja ta nie może decydować o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej.
 2. Wszelkie informacje, publikacje, opinie zamieszczone w Serwisie za pośrednictwem Serwisu mają charakter tylko informacyjny i nie należy ich rozumieć jako: Udzielenie świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152).
 3. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań aby prezentowane na Serwisu informacje były zgodne z prawdą, jednak w żaden sposób Właściciel Serwisu nie może gwarantować ich poprawności, dokładności czy kompletności. W żaden sposób, wszelkie treści o charakterze medycznym, bądź farmaceutycznym nie mogą być traktowane przez użytkowników jako wiążąca informacja o charakterze leczniczym, terapeutycznym czy medycznym. Właściwymi dla udzielenia tego typu informacji są lekarze i farmaceuci, z którymi użytkownik powinien się skontaktować w razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych. Żadne z tych informacji nie mogą być substytutem porady lekarskiej lub/i farmaceutycznej.
 4. Wszelkie produkty lecznicze, których „skrócone informacje o leku” zostały zamieszczone w Serwisie, zostały dopuszczone do obrotu na podstawie ważnych decyzji, wydanych przez właściwe organy administracyjne.
 5. Informacje i opinie zamieszczone w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Właściciela Serwisu w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

 

§ 8

 

Poprzez użytkowanie Serwisu www.fourmed.pl Użytkownik akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. Jeżeli użytkownik nie zgada się z powyższymi warunkami, prosimy o opuszczenie strony oraz nie odwiedzanie strony internetowej www.fourmed.pl. Właściciel Serwisu www.fourmed.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie, w związku z tym prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią regulaminu Serwisu. Użytkowanie Serwisu www.fourmed.pl mimo zmian w niniejszym dokumencie oznaczać będzie akceptację nowych warunków, pomimo braku zapoznania się z nimi.

 

§ 9

 

Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, prosimy nie odwiedzać Serwisu oraz nie korzystać z informacji i usług prezentowanych w Serwisie www.fourmed.pl.

 

§ 10

 

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

§ 11

 

Właściciel serwisu zastrzega prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach właściciel strony poinformuje Użytkowników za pośrednictwem serwisu umieszczając zmienioną ujednoliconą wersję Regulaminu.

 

Mińsk Mazowiecki, dnia 05.05.2020r.

 

ZAKRES USŁUG I PRAWA PACJENTA

 

W Fourmed Przychodnia Specjalistyczna udzielane są ambulatoryjnie świadczenia zdrowotne z zakresu:

• Stomatologii
• Stomatologia zachowawcza z endodoncją
• Stomatologia dziecięca
• Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa
• Protetyka
• Cyfrowa rentgenodiagnostyka – zdjęcia punktowe, pantomogram, tomografia komputerowa CBCT
• Wybielanie
• Ginekologii i położnictwa
• Chirurgii dorosłych
• Chirurgii dzieci
• Ortopedii
• Chorób wewnętrznych
• Kardiologii
• Diabetologii
• Endokrynologii
• Gabinet zabiegowy
• Punkt pobrań badań laboratoryjnych

Świadczenia zdrowotne udzielane są:
• od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 20:00
• w soboty 8:00 – 13:00.

Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z cennikiem usług, dostępnym w rejestracji.

Informacje na temat Praw Pacjenta i kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta dostępne są w rejestracji.

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Kierownik Przychodni w dniach poniedziałek i piątek
w godzinach 15:00 – 16:00, na spotkania należy umawiać się w rejestracji.

Dokumentację medyczną udostępniamy na wniosek Pacjenta lub osób upoważnionych, informacje dostępne są w rejestracji.

 

Mińsk Mazowiecki, dnia 05.05.2020r.

^
powrót